निर्वाचन आचारसंहिताः मन्त्रीलाई हेलिकप्टर बन्देज, राजनीतिक कार्यक्रममा जान नपाउने

:yfgLo lgjf{rg cfrf/;+lxtf
k|d'v lgjf{rg cfo'Qm 8f cof]wLk|;fb ofbjn] cfof]uåf/f a'waf/ cfof]lht sfo{qmddf hf/L :yfgLo txsf] lgjf{rg cfrf/;+lxtfsf k|fjwfgsf af/] pkk|wfgdGqL Pjd dGqLnfO{ hfgsf/L lbFb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;:yfgLo lgjf{rg cfrf/;+lxtf k|d'v lgjf{rg cfo'Qm 8f cof]wLk|;fb ofbjn] cfof]uåf/f a'waf/ cfof]lht sfo{qmddf hf/L :yfgLo txsf] lgjf{rg cfrf/;+lxtfsf k|fjwfgsf af/] pkk|wfgdGqL Pjd dGqLnfO{ hfgsf/L lbFb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

२०७३ फागुन १८ गते । निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि हेलिकप्टर प्रयोगमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

बुधबारदेखि लागु हुनेगरी आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताले अब मन्त्रीले पनि हेलिप्कटर चढ्न पाउने छैनन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बुधबारै मन्त्रीहरुलाई आयोगको कार्यालयमा बोलाएर आचारसंहित कडाईका साथ पालन गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् । ‘चुनाव सम्पन्न नहुँदासम्म हेलिकप्टर प्रयोग नगर्नुस् र जिल्ला सदरमुकाम बाहिर राजनीतिक कार्यक्रममा पनि नजानुस्,’ यादवले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिँदै भने– ‘आचारसंहित विपरित गए कारवाही गर्छाैं ।’

स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचनका लागि आचारसंहिता मान्नैपर्ने भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मन्त्रीहरुले यसमा सहयोग गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

Comments

comments